Pole elektryczne

Pole elektryczne to przestrzeń, w której na umieszczone w niej ładunki elektryczne działają siły elektryczne. Ładunek elektryczny, wokół którego powstaje pole elektryczne nazywamy źródłem pola.
Kierunek i zwrot linii pola elektrostatycznego określa kierunek i zwrot siły, jaka działa na ładunek próbny (bardzo mały i zawsze dodatni) umieszczony w tym polu. Wartość siły elektrycznej działającej na ładunek jest tym większa, im silniejsze jest źródło pola, co jest zgodne z prawem Coulomba.


Oddziaływanie między naelektryzowanymi ciałami zależy od odległości między nimi (maleje ze wzrostem odległości, a rośnie gdy odległość maleje).

Rodzaje pól elektrostatycznych:
 • Pole centralne wokół ładunku ujemnego:

  Pole centralne pochodzi od jednego ładunku i linie pola rozchodzą się promieniście do jego położenia.


 • Pole centralne wokół ładunku dodatniego:

  Pole centralne pochodzi od jednego ładunku i linie pola rozchodzą się promieniście od jego położenia.


 • Pole centralne wokół układu dwóch ładunków różnoimiennych:

 • Pole centralne wokół układu dwóch ładunków jednoimiennych - dodatnich:

 • Pole centralne wokół układu dwóch ładunków jednoimiennych - ujemnych:

 • Pole jednorodne:

  Pole jednorodne uzyskujemy między równolegle ułożonymi względem siebie naładowanymi metalowymi płytami. Linie pola są równoległe, a wartość siły, która działa na ładunek umieszczony w dowolnym punkcie pola jest stała. • Dowolny punkt pola elektrostatycznego możemy scharakteryzować przez wielkość zwaną natężeniem pola elektrostatycznego (E). Jest ona wyrażona wzorem:


  F - siła działająca na ładunek q [N],
  q - wartość ładunku umieszczonego w danym punkcie pola [C].